Senior Leadership Team                                                      

Mrs Townsend - Head Teacher

Mrs Metcalfe - Business Manager

Mrs McCormick - Deputy Head

(Holly Class Teacher)

                                                              Teaching Staff                                                         

Mrs Marsden Cherry & Beech Class

Mrs Cooper  Beech Class

Mrs Holgate Rowan Class

                                                                                   Support Staff                                                                                        

Mrs Bennell

ETA / Lunchtime Supervisor

Mrs Carr

ETA / Lunchtime Supervisor

Mrs Fletcher 

ETA / Lunchtimer Supervisor

Mrs Hosker

ETA / HLTA 

Mrs Jepson

ETA / HLTA 

Miss Lee

ETA/ HLTA/ Lunchtime Supervisor

Miss Roberts

ETA / School Business support officer

Miss Tilburn

ETA / Lunchtime Supervisor

                                             Caretaking and Catering Staff                                                 .

Mr Phillips

Caretaker

Mrs Harrison

Catering Supervisor

Mrs Hoyle

Catering Assistant