Senior Leadership Team                                                      

Mrs Townsend - Head Teacher

Mrs Metcalfe - Business Manager

Mrs McCormick - Deputy Head

(Holly Class Teacher)

                                                              Teaching Staff                                                         

Mrs Marsden Beech Class

Mrs Holgate Rowan Class

                                                                                   Support Staff                                                                                        

Mrs Bennell

ETA Lunchtime Supervisor

Mrs Carr

ETA Lunchtime Supervisor

Mrs Fletcher 

ETA Lunchtimer Supervisor

Mrs Hosker

ETA/HLTA PPA Cover

Mrs Jepson

ETA/HLTA PPA Cover

Miss Lee

ETA/HLTA/Lunchtime Supervisor

Miss Roberts

ETA/Lunchtime Supervisor

Miss Tilburn

ETA/Lunchtime Supervisor

                                             Caretaking and Catering Staff                                                 .

Mrs Harrison

Cook

Mrs Hoyle

Catering Assistant

Mr Phillips

Caretaker